Loading...

zdrava-sladovna-logoVzor je dle nového občanského zákoníku 2014

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa:

Kontaktní údaje:

 

Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy)

IČ podnikatele

Adresa podnikatele

 

 

V …...................... dne .........................

 

 

Vážení,

 

dne ...............jsem na Vašich internetových stránkách wwwzdrava-sladovna.cz s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl ............................................... . Uvedený ....................................... mi byl doručen dne ............... společně s dokladem o koupi (fakturou č. ................................ ).

 

Vzhledem k tomu, že výše uvedený ......................................nenaplnil má očekávání, využívám svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

 

Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ............ Kč, včetně poštovného a balného ve výši ...................Kč, které jsem při koupi výše uvedeného zaplatil ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku v celkové výši ..................Kč poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na účet č. .........................................vedený u .................................................. .

 

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji

S pozdravem

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy: Kopie daňového dokladu (faktura č. )